Навоий вилояти Бандлик Бош бошқармаси
» » Малакали кадрлар ишга жойлашди

Малакали кадрлар ишга жойлашди

Муаллиф: admin
Малакали кадрлар ишга жойлашдиНавоий шаҳар Бандликка кўмаклашиш ва аҳолини ижтимоий муҳофаза қилиш маркази ташаббуси билан вилоят, шаҳар ҳокимлиги, прокуратура, ўрта махсус, касб-ҳунар таълими бошқармаси ҳамкорлигида Навоий истироҳат боғида "Бўш иш ўринлари ярмаркаси" ўтказилди.

Мамлакатимизда банд­лик­ка кўмаклашиш, оила­лар­­нинг моддий шароит­ла­рини яхшилашга ёрдам бе­риш, ишсизлар сонини ка­май­тириш асосий маса­ла ҳи­соб­ланади. Бандлик­ни таъ­мин­лаш мақсадида янги­дан-янги ишлаб чиқа­риш корхо­налари ташкил этил­моқда. Қолаверса, тад­бир­корликка кенг йўл очил­ган бўлиб, бу орқали кўп­лаб бўш иш ўрин­лари яра­тил­аяпти. Шаҳри­мизда ўтка­зил­ган мазкур ярмарка иш билан таъмин­лаш бора­сида қилинаётган саъй-ҳаракат­ларнинг ама­лий исботи бўл­ди. Унда Навоий шаҳар ҳудудида жойлаш­ган 172 та корхона ва таш­килот 423 та бўш иш ўрни билан иштирок этди. Шундан 175 тасини юқори малака талаб қиладиган бўш иш ўрни ташкил қилди.

— Бизга асосан, иш из­лаб ёшлар ва соҳа бўйича беш-олти йил иш стажига эга бўл­ган мутахассислар муро­жаат қилишди, — дей­ди "Навоийсталь­конс­трук­ция" шуъба корхонаси кадр­лар бўлими бошлиғи Зумрад Носирова.

— Корхонамиз иш фа­о­лияти билан таниш бўл­ган, иш қобилия­ти­га эга бўлганларга 6 на­фар бўш иш ўрни­мизга синов муддати билан қабул қилиш учун йўл­ланма бе­рилди. Энг му­ҳими, биз ярмарка ор­қали ма­ла­кали кадр­­лар танлаб олиш имко­нига эга бўл­дик.

Кўргазмада қат­наш­ган фуқа­ролардан 218 нафарига ишга жойла­шиш учун йўл­ланма бе­рилди. Шулардан 125 нафари На­воий шаҳар ўрта мах­сус билим юр­ти бити­рув­чи­ларидир.

— Мен Навоий индус­триал-иқтисодиёт кол­лежининг метал­ларга ишлов бериш механи­ги йўналиши битирув­чисиман. Ярмаркага ўзим хоҳлаган иш ўр­нига эга бўлиш учун боргандим, — дейди Аброр Холиқулов. — "Навоийсталь­конс­трук­ция" шуъба корхонаси­нинг бўш иш ўринлари билан танишганимда, йўналишим бўйича иш ўрни борлигидан хур­санд бўлдим. Ишга қа­бул қилиш бўйича йўл­ланма олдим.
Курилди: 1667